بیماری باکتریایی ماهیان آب شور : التهاب قرمز بر روی پوست و باله ها (Red inflammations )

عامل بیماری : معمولا باکتری هایی مانند Brooklynella و Uronema و برخی از عوامل انگلی می تواند موجبات بروز این بیماری را فراهم آورد .آئروموناس…

ادامه مطلب بیماری باکتریایی ماهیان آب شور : التهاب قرمز بر روی پوست و باله ها (Red inflammations )