گیاهان آبزی و نقش آنها در آکواریوم

جذب بخش عمدهای از مواد دفعی و سمی که حاصل از متابولیسم و فعل و انغعالات حیاتی ماهیان است…

جذب مواد سمی توسط گیاهان آبزی

جذب بخش عمدهای از مواد دفعی و سمی که حاصل از متابولیسم و فعل و انغعالات حیاتی ماهیان است، توسط گیاهان آبزی انجام میگردد. مهمترین مواد دفعی که گیاهان نقش اساسی در حذف ازمحیط آکواریوم و جذب آن دارند، آمونیاک و یون آمونیوم میباشد .
مواد ازته حاصل ادرار ماهی و باقیمانده غذایی بوده که برای ماهی بسیار سمی است. هیچ فیلتری بجز گیاهان و باکتری نیتروزوموناس قادر به تبذیل این مواد سمی به ترکیبات غیرسمی و یا با سمیت .کمتر نمیباشد (ذکریائی و سوداگر، 1394)
جذب گاز دیاکسید کربن حاصل از بازدم ماهیها و سایر آبزیان داخل آکواریوم گاز دیاکسیدکربن حاصل از بازدم ماهیها و سایر آبزیان توسط گیاهان آکواریومی جذب شده و در حضور نور به کربوهیدرات ها تبدیل میگردد. اگرچه پمپ هواده نیز با ایجاد جریانات دائمی درون آکواریوم سبب خروج این گاز میشود؛ اما، هزینههای مربوط به آن اعم از روشن بودن دائمی و در نتیجه مصرف همیش گی برق در مقایسه با استفاده از گیاهان آکواریومی بالا است که مقرون به صرفه نمیباشد. در صورت وجود این گیاهان درون آکواریوم، تنها در هنگام شب که خود گیاه نیز مصرف کننده اکسیژن می باشد ،. استفاده از پمپ هواده ضروری است (فریزر برونر، 1974)

تولید اکسیژن

اکسیژن به عنوان یک محصول جانبی در فتوسنتز تولید میگردد که از اساسیترین نیازهای ماهیان و سایر آبزیان از جمله خود گیاهان . در هنگام واکنشهای تاریکی میباشد (حسینی و حسینی، 1394)

بیشتر بدانید:  دو رگه گیری و ایجاد ماهیان هیبرید درماهیان زنده زا

زیبایی و طراوت داخل آکواریوم

گیاهان آکواریومی با داشتن ظاهری زیبا به خصوص گیاهان با رنگ سبز، جلوهی بسیار زیبایی داشته و در اکثر مواقع تماشای آکواریوم تزیین شده با گیاهان آکواریومی سبب آرامش در افراد مضطرب میشود؛ بهعلاوه، این گیاهان محیطی طبیعی مشابه محیط زیست ماهیان فراهم میسازند(تروپیکا).
کنترل میزان نفوذ نور به داخل آکواریوم
گیاهان آکواریومی میزان نفوذ نور مستقیم و غیر مستقیم را به داخل آکواریوم کنترل مینمایند؛ همچنین، ماهیها نیز با توجه به نیازِشان به تابش میزان مشخصی از نور، میتوانند نقطه مورد نظر خود را در آکواریومی که دارای گیاهان آبزی می باشد پیدا کنند.

محل تخمریزی و یا لانه گذاری

گیاهان دارای اثرات شگرف و بسیار مهمی در تخم ریزی اغلب گونه های ماهیها بوده و بیشتر روِی شاخ و برگ گیاهان و یا زیر برگها مکانهای تخم ریزی آن ها می باشد؛ به علاوه، گیاهان آکواریومی نقش مهمی در لانه سازی برخی از ماهی ها هنگام تخم ریزی ایفا مینمایند . برای مثال انواع گورامی ها که برای تخم ریزی لانههایی از هوا میسازند، برای تثبیت و اسکان لانه خود از شاخ و برگ گیاهان استفاده می نمایند ؛ بنابراین، عدم وجود گیاهان آبزی در داخل آکواریوم باعث متلاشی شدن لانه آن ها می گردد (فاضلی، 1387)

پناهگاه لاروها

اغلب لاروها از گیاهان آبزی بهعنوان پناهگاه استفاده کرده و خود را از دسترس والدین و یا سایر ماهی های دیگر که برای لاروها شکارچی محسوب میشوند، پنهان می کنند ؛ به علاوه، گیاهان آکواریومی پناهگاه بسیار مناسبی برای برخی از ماهی ها بوده که مورد حمله سایر گونههای قلمروطلب قرار نگیرند، زیرا ممکن است ماهیهای یک گونه مشابه وِ یا دو ماهی از گونه های مختلف با یکدیگر جدال نموده که در این صورت ماهی مورد تعرض خود را .( برای مدتی پنهان نگه میدارد (فاضلی، 1387 تولید غذا بهطور غیر مستقیم برای برخی ازماهیها برخی از ماهیها از ریزجلبکها و باکتریهایی که روِی شاخ و برگ گیاهان زیست مینمایند، تغذیه میکنند؛ علاوه بر این، گونه های گیاهخوار از گیاهان موجود در آکواریوم به عنوان جیره غذایی استفاده مینمایند. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که گیاهان پلاستیکی مصنوع ی حتی اگر زیبا هم باشند، قادر به تامین احتیاجات حیاتی ماهیها نمیباشند.

بیشتر بدانید:  اهمیت هوادهی در آکواریوم

بخشی از مقاله گیاهان آبزی و نقش آنها در آکواریوم
نویسندگان : حمیده ذکریائی* 1، محمد سوداگر 1
گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آبزیان زینتی سال سوم/شماره 2/سال 1395

استفاده از مطلب بدون ذکر عنوان ممنوع : سایت جامع ماهیان زینتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *