سایت جامع ماهیان زینتی

آشنایی با پرورش و تکثیر ماهی زینتی و آبزیان آکواریومی

ماهیان آب شیرین


زنده زا


نمایش ویرایش زنده زا : پلاتی (Xiphophorus maculatus)

نمایش ویرایش زنده زا : چاقویی زنده زا (Alfaro cultratus)
نمایش ویرایش زنده زا : مولی سیاه (Poecilia ephenops)
نمایش ویرایش زنده زا : مولی دم چنگی (Poecilia latipinna)
نمایش ویرایش زنده زا : دم شمشیری (Xiphophorus helleri)
نمایش ویرایش زنده زا : پلاتی بی قرار (Xiphophorus variatus)
نمایش ویرایش زنده زا : مولی باله بادبانی (Poecilia velifera)
نمایش ویرایش زنده زا : ماهی اندلر (Poecilia wingei)
نمایش ویرایش زنده زا : ماهی گوپی (Guppy)

گورامی و بتا

نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی کوتوله یا دارف (Trichogaster lalius)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی پوست ماری (Trichopodus pectoralis)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی مهتابی (Trichogaster microlepis)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی مرواریدی (Trichogaster leeri)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی غولپیکر (Osphronemus goramy)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی غروب آفتاب (Trichogaster labiosa)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی عسلی (Trichogaster chuna)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی شکلاتی (Sphaerichthys vaillanti)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی بوسنده (Helostoma temmincki)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی بهشتی (Macropodus opercularis)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : گورامی آبی یا سه نقطه (Trichogaster trichopterus)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : پرچ پرنده خالدار (Ctenopoma acutirostre)
نمایش ویرایش گورامی و بتا : سرماری خالدار (Channa maculata)

گربه ماهی
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی کله گاوی (Ameiurus nebulosus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی وارونه (Synodontis nigriventris)
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی شیشه ای (Kryptopterus bicirrhis)
نمایش ویرایش گربه ماهی : ماهی زره پوش (Agamyxis pectinifrons)
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی جویبار (Ictalurus punctatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی الکتریکی (Malapterurus electricus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : گربه ماهی اتوسیکلوس (Otocinclus vittatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کوریدوراس پلنگی (Corydoras trilineatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کوریدوراس فلفلی (Corydoras paleatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کوریدوراس برنزی (Corydoras aeneus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کوریدوراس آدولفو (Corydoras adolfoi)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کت فیش پلیکوی رویال (Panaque nigrolineatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کت فیش مکنده یا لجن خوار (Hypostomus plecosyomoides)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کت فیش دلقک (Synodontis decorus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : کت فیش باله بادبانی (Leiarius pictus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : پیکتوس خالدار (Pimelodus pictus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : پوزه پارویی (Sorubim lima)
نمایش ویرایش گربه ماهی : پنگوسی یا فنکوسی (Pangasius hypophthalmus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : پنگوسی شکاری (Pangasius sanitwongsei)
نمایش ویرایش گربه ماهی : مکنده کوتوله (Otocinclus macrospilus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : سینودونتیس واتر لوت (Synodontis waterloti)
نمایش ویرایش گربه ماهی : سینودونتیس فاخته (Synodontis multipunctatus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : رد تیل (Phractocephalus hemioliopterus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : بانجو دورنگ (Bunocephalus coracoideus)
نمایش ویرایش گربه ماهی : اژدها ماهی (Pseudoplatystoma fasciatum)

کاراسین و تترا
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا دم صورتی (Chalceus macrolepidotus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : نئون تترا (Paracheirodon innesi)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : مداد ماهی کوتوله (Nannostomus marginatus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : دم پرچمی (Semaprochilodus taeniurus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : شیشه ماهی هندی (Parambassis ranga)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : سیلور دالر (Metynnis argenteus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : رزی تترا (Hyphessobrycon rosaceus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : دندان برگشته (Exodon paradoxus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تمساح ماهی (Butis butis)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا گارنت (Hemigrammus pulcher)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا کنگو (Phenacogrammus interruptus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا کاردینال (Paracheirodon axelrodi)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا چشم قرمز (Moenkhausia sanctaefilomenae)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا لیمویی (Hyphessobrycon pulchripinnis)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : فانتوم سیاه (Hyphessobrycon megalopterus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا سر قرمز (Hemigrammus bleheri)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : پاکو سیاه (Colossoma macropomum)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا دم خونی (Aphyocharax anisitsi)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا بوینس آیرس (Hyphessobrycon anisitsi)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا خونین دل (Hyphessobrycon erythrostigma)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا جواهر(Hyphessobrycon eques)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا خون آشام (Hydrolycus scomberoides)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا بلک ویدو (Gymnocorymbus ternetzi)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا بلک نئون (Hyphessobrycon herbertaxelrodi)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا براق (Hemigrammus erythrozonus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا آراکو (Anostomus anostomus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تترا آب پاش (Copella arnoldi)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : تبرزین ماهی (Myxocyprinus asiaticus)
نمایش ویرایش کاراسین و تترا : باراکودای آب شیرین (Acestrorhynchus falcirostris)

سیپرینید و بارب

نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : شارک یاقوتی (Epalzeorhynchos frenatus)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : شارک پوزه خرگوشی (Myxocyprinus asiaticus)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : شارک سیاه دم قرمز (Epalzeorhynchos bicolor)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : سیلور شارک (Balantiocheilos melanopterus)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : رزی بارب (Barbus conchonius)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : رازبورای کوتوله (Boraras maculatus)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : رازبورای دوخال (Rasbora elegans)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : رازبورای قرمز (Trigonostigma heteromorpha)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : رازبورای دم قیچی (Rasbora caudimaculata)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : رازبورای دم قرمز (Rasbora borapetensis)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : رازبورای دریچه (Rasbora cephalotaenia)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : دنیسون بارب (Sahyadria denisonii)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : دانیو مرواریدی (Danio albolineatus)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : دانیو زبرا (Danio rerio)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : دانیو ابر سفید (Tanichthys albonubes)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : دانیو آبی (Danio kerri)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : جلبک خوار سیامی (Crossocheilus siamensis)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : تایگر بارب (Puntius tetrazona)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : بارب یاقوت سیاه (Puntius nigrofasciatus)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : بارب گیلاسی (Puntius titteya)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : بارب مسی (Danio choprae)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : بارب طلایی (Puntius sachsii)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : بارب شطرنجی (Puntius oligolepis)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : بارب دلقک (Puntius everetti)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : بارب حلب (Barbonimus schwanenfeldii)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : گلدفیش (Carassius auratus)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : ماهی کوی (Cyprinus carpio carpio)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : دانیو جاینت (Devario aequipinnatus)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ گوره خری (Botia striata)اضافه کردن کلمات کلیدی
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ کولی (Pangio kuhlii)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ کماندو (Yasuhikotakia sidthimunki)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ هواشناس (Misgurnus anguillicaudatus)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ مکنده (Gyrinocheilus aymonieri)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ ماسه ای (Acanthocobitis botia)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ صورت اسبی (Acantopsis choirorhynchos)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ راه راه (Syncrossus hymenophysa)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ دلقک (Chromobotia macracanthus)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ برونئو (Gastromyzon ctenocephalus)
نمایش ویرایش سیپرینید و بارب : لوچ اسکانک (Yasuhikotakia morleti)سایت جامع ماهیان زینتی بر این باور است که تبادل اطلاعات بین دانشگاه ، تولید کننده و بازار مصرف می تواند در رونق صنعت پر سود پرورش و تکثیر ماهیان زینتی نقش مفیدی را ایفا نماید. این سایت از سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرده و به تازگی به فضای سایت بیان منتقل شده است
دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آدرس تلگرام سايت آدرس اينستاگرام سايت آدرس آپارات سايت

Designed By Erfan استفاده از مطالب سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي باشد Powered by Bayan