سایت جامع ماهیان زینتی

Maahee.ir
سایت جامع ماهیان زینتی بر این باور است که تبادل اطلاعات بین دانشگاه ، تولید کننده و بازار مصرف می تواند در رونق صنعت پر سود پرورش و تکثیر ماهیان زینتی نقش مفیدی را ایفا نماید.

دلقک ماهی ها


نمایش ویرایش دلقک ماهی : کلارکی (Amphiprion clarkii)

نمایش ویرایش دلقک ماهی : پرکولا (Amphiprion percula)

نمایش ویرایش دلقک ماهی : مارون (Premnas biaculeatus)
نمایش ویرایش دلقک ماهی : صبا (Amphiprion sebae)
نمایش ویرایش دلقک ماهی : دوخط (Amphiprion bicinctus )
نمایش ویرایش دلقک ماهی : تومیتو (Amphiprion percula)
نمایش ویرایش دلقک ماهی : اسکانک نارنجی (Amphiprion sandaracinos)
نمایش ویرایش دلقک ماهی : اسکانک صورتی (Amphiprion perideraion)
نمایش ویرایش دلقک ماهی : اسلاریس (Amphiprion ocellaris)
نمایش ویرایش دلقک ماهی : آلاردی (Amphiprion allardi)
نمایش ویرایش دلقک ماهی : آفریقایی (Amphiprion polymnus)