سایت جامع ماهیان زینتی

آشنایی با پرورش و تکثیر ماهی زینتی و آبزیان آکواریومی

لغتنامه ماهیان زینتی

A
شکم abdomen
ورم شکمی abdominal dropsy
باله های شکمی abdominal fins
باله های شکمی abdominal pelvics
از عوامل غیر زنده یک اکوسیستم abiota
نام گونه ای از خانواده کاراسین ها Abramites
جذب absorption
کرمهای قلاب دار روده Acanthocephala
نام برخی از گونه های سیچلاید های آمریکایی Acara
جانبی زائده لگن accessory pelvic appendage
به آب و هوای جدید خو گرفتن acclimate
نام نوعی گیاه آکواریومی achene
خانواده ای از ماهیان آب شیرین Achiridae
نام یکی از قارچ های آکواریومی Achyla
اسید acid
باران اسیدی acid rain
اسیدی کننده acidifiers
اسیدیته acidity
فساد خون در اشخاص مبتلا به بیماری قند acidosis
نام نوعی ماهی آب شیرین Acipinser
خانواده ای از ماهیان آب شیرین Acipinseridae
نام نوعی از گیاه آکواریومی Acorus gramineus
هکتار - فوت acre-foot
آکریفلاوین (ضد عفونی کننده) Acriflavin
آکریلیک acrylic
مربوط به تاثیر شیمیایی actinic
کربن فعال activated carbon
نوک تیز- اشاره به برخی برگ های آکواریومی acuminate
عضله منقبض کننده adductor muscle
ماهیانی که برای تخم ریزی به رودخانه ها می روند adfluvial
تخم مرغ چسبنده adhesive egg
اندام چسبنده adhesive organ
نام گونه ای از ماهیان زینتی Adinia
پلک چرب  adipose eyelids
باله چرب  adipose fin
اعضای تناسلی توام adnate
خانواده ای از مارماهیان آسیایی Adrianichtyidae
جذب سطحی adsorption
گیاه نابه جا adventitious plant
گونه های از ماهیان سیچلاید Aequidens
هوادهی aeration
هوازی aerobic
آفریقایی Africans
بی نیازی از تلقیح agamic
آب سالمندان aged water
بادکنک air bladder
بیماری های مثانه هوا air bladder disease
هوا آسانسور air lift
تلمبهء بادی air pump
سنگ هوا air stone
مترادف کلمه سندروم پروتئین air stripping
گونه ای از ماهیان زینتی Alestes
ماهیان نوجوان alevin
جلبک ها algae
شکوفایی جلبکی algae bloom
جلبک خوار algae eater
قلیایی alkalinity
آفت کش جلبک algaecide
بیماری های جلبکی algal disease
قلیایی alkaline
قلیایی خاکی alkaline earth
طاعون جلبک algae plague
افزایش قلیای بدن alkalosis
نا هم بوم allopatric
رسوب alluvium
نام جنسی از گیاهان آکواریومی Alternanthera
متناوب alternate
زاج سفید alum
نام جنسی از ماهیان گوبی Amblygobius
زیر خانواده ای از خانواده گوبی Amblyopinae
خانواده ای از ماهیان زینتی Amiidae
نام جنسی از گیاهان آکواریومی Ammannia
آمونیاک (NH3) ammonia (NH3)
مسمومیت با آمونیاک ammonia poisoning
برج آمونیاک ammonia tower
آمونیوم (NH4) ammonium (NH4)
دوزیستان amphibian
دوزیست amphibious
خانواده کت فیش ها Amphiliidae
خانواده ای از ماهیان Anabantid
خانواده ماهیان بتا و گورامی Anabantidae
نام جنسی از ماهیان زینتی Anableps
بی هوازیها anaerobes
ناهوازی anaerobic
باله مقعدی anal fin
کرم لنگر anchor worm
نام جنسی از ماهیان زینتی Ancistrus
کم خونی anemia
فرشته ماهی angelfish
بازدانگان angiosperm
آنیونهای anions
نام جنسی از ماهیان زینتی Anostomus
اکسیژن anoxic
انتن antenna
قدامی anterior
آنتی بیوتیک antibiotic
داروی ضد جلبک antifoulant
داروی ضذد انگل به خصوص کرم ها antihelminithic
داروی ضد التهاب antinflammatory
ضد ویروس antiviral
آنتی اکسیدان antioxidant
نام جنسی از گیاهان آکواریومی Anubias
مقعد anus
نام جنسی از ماهیان Aphanius
نام جنسی از ماهیان Aphyosemion
نام جنسی از ماهیان Apistogramma
نام جنسی از کیلی فیش ها Aplocheilus
نام جنسی از گیاهان آکواریومی Aponogeton
آبزی پروری aquaculture
آکواریومیست aquarist
ابزیدان aquarium
فضای آکواریوم aquascape
ابزی aquatic
گیاه آبزی aquatic plant
آرتمیا artemia
بندپایان arthropod
تولید مثل غیر جنسی asexual reproduction
در بدن جذب کردن assimilate
نام جنسی از سیچلاید های آمریکایی Astronotus
نام جنسی از سیچلاید های آفریقایی Aulonocara
بغلی axillary
آزولا Azolla
B
مرداب backwater
نوعی گیاه آکواریومی Bacopa
باکتری bacteria
عفونت های باکتریایی bacterial infection
تصفیه باکتریولوژیک bacteriological filtration
باند band
ماهی بارب barb
از انواع بارب ها barbel
اساسی basic
جلبک ریش beard algae                                        
ماهی بتا betta                                                      
قلیائیت بی کربنات bicarbonate alkalinity                
دوشاخه شدن bifurcate
تقارن دو طرفه bilateral symmetry                         
تجمع زیستی bioaccumulation                                
کره زیستی bioball
بیوفیلم biofilm                                                       
ظرفیت زیستی bioload
تصفیه بیولوژیکی biological filtration
چرخه زیستی biowheel
کرم سیاه blackworm                                             
نوعی ماهی آب شور blenny
نفخ bloat
کرم ریز سرخ رنگ bloodworm
جلبک سبز آبی blue-green algae
باتلاق bog
نوعی گیاه آکواریومی Botia
فیدر پایین bottom feeder
بخاری پایین                                   bottom heater                                  
  تخم ریزی در کف bottom spawner
فیلتر جعبه box filter                                              
شورمزه brackish
پرورش مخزن breeding tank                                 
میگو آب شور brine shrimp
نوزادان brood                                                      
مراقبت از نوزادان brood care
جلبک قهوه ای brown algae                                   
لانه حبابی bubble nest
بافر buffer                                                          
ظرفیت بافری buffering capacity
پیاز گیاه bulb                                                      
C
کربنات کلسیم calcium carbonate                        
نوعی ماهی از خانواده کپور ماهیان Carassius          
سختی کربناتی carbonate hardness
دی اکسید کربن carbon dioxide (CO2)
فیلتر کربن carbon filter                                     
گاز اسید کربونیک carbonic acid
گوشتخوار carnivore
نام نوعی مارماهی catadromous
گربه ماهی catfish
مبدل کاتیون cation exchanger
باله دمی caudal fin
نقطه دمی caudal spot
خانواده کاراسین ها characin                               
تصفیه شیمیایی chemical filtration                     
کلرآمین chloramine                                          
کلرین - کلر chlorine                                         
کلروفیل chlorophyll
سیچلاید cichlid
آب زلال و شفاف clear water                            
خونسرد cold-blooded                                     
جامعه آکواریوم community aquarium
نمک زدایی کامل complete desalting
فشرده compressed
رسانایی conductivity                                      
فیلتر گوشه ای corner filter
نوعی گیاه آکواریومی Crinum
نوعی مرجان crushed coral                              
رنگ امیزی مرموز cryptic coloration               
نوعی گیاه آکواریومی Cryptocoryne
جریان current
سیانو باکتری ها cyanobacteria                        
چرخه cycling                                                
نوعی سخت پوست cyclops
D
دافنی Daphnia                                               
نوعی ضد کلر dechlorinator                           
درجه سختی degrees of hardness                  
یون زدا deionizer                                          
نیتروژن دهی denitrification
رنگ رفتگی depigmentation                         
سنگ ریزه detritus                                        
واحد سختی آب dGH
فیلتر دیاتومی diatom filter                              
زمین دارای جدار سیلیسی diatomaceous earth
منتشر کننده diffuser                                       
اکسیژن محلول dissolved oxygen                    
روزانه  diurnal
تقسیم مخزن divided tank
دولومیت dolomite                                         
غالب dominant
باله پشتی dorsal fin                                       
خیز - استقساء dropsy                                     
غذای خشک dryfood                                      
خزه duckweed
تخم های مصنوعی - شبیه به تخم dummyeggs
خاکه غذا - گرد غذا dustfood
سیچلاید کوتوله dwarf cichlid                         
E
اکوسیستم ecosystem
 انگلهای خارجی ectoparasites
ورم edema                                               
متصل کردن تخم ها egg binding                    
لایه تخم egg layer
پراکنده کردن تخم ها egg scatterer
لکه های تخم شکل بر روی باله ها egg spots
هدایت الکتریکی electrical conductivity
 در خطر انقراض endangered species
بومی endemic                                            
انگل داخلی endoparasite                             
مدخل estuary
مرگ آسان euthanasia                                
ماهی های غیر عادی exotic fish              
فیلتر خارجی external filter
F
خانواده family
ماهی فایتر - بتا fighting fish                         
فیلتر filter
فیلتر متوسط filter medium                          
پوسیدگی باله fin rot
مواد غذایی پوسته پوسته flake food
کرم پهن flatworm
نور فلورسنت fluorescent light
فوم foam 
وابسته به اب شیرین freshwater                    
نوزادان ماهی fry
G
گاز های موجود در کیسه هوا       gas bladder      
تبادل گاز gas exchange
به طور کلی سختی                              GH                             
برآمدگی کوچک آلت تناسلی genital papilla
جنس genus
آبشش gill
قوس آبشش gill arch                                   
محوطه آبشش gill chamber
پوشش روی آبشش gill cover
رشته های آبششی gill filaments
کرم های آبششی gill flukes
کرم شیشه ای glassworm
آلت جنسی ماهیان زنده زا gonopodium
شن gravel
آبستن gravid
آب سبز green water
H
محل سکونت habitat
لامپ هالوژن halogen lamp                       
آب سخت hard water                                
جانور تازه متولد hatchling                         
بخاری heater
گیاهخوار herbivore
دارای خصوصیت نر و ماده hermaphrodite
انگل عامل بیماری حفره در سر hexmatia      
سوراخ در سر Hole in the Head
درپوش آکواریوم hood
مخزن بیمارستان hospital tank
ترکیبی hybrid
پیوند زندن hybridization
یون هیدروژن hydrogen ion                      
اب اکسیژنه hydrogen peroxide
I
بیماری سفیدک ماهی  ich(Ick)
ماهی شناسی ichthyology
شدت روشنایی illuminance
بخاری غوطه ور immersion heater
پروانه موتور impeller
مژه داران حقیقی infusoria
فیلتر داخلی internal filter
یون ion
یون مبدل                          ion exchanger                         
درخشندگی  irradiance
J
  juvenile
K
ماهیان از جنس کپور ، کیلی فیش killifish
روش Kirschbaum Kirschbaum method
ماهی کوی koi
موجودات دریایی شبیه به میگو krill
L
گورامی ها labyrinth fish
لارو larvae
خط جانبی lateral line
خاک سرخ laterite
مکان فروش ماهی LFS (Local Fish Shop)
هود نور light hood
سنگ اهک limestone
ماهیان زنده زا livebearer
ماهی لوچ loach
خاک رست و شن loam
لوکس - واحد روشنایی lux
M
گونه ای از سیچلاید های آفریقایی mbuna
تصفیه مکانیکی mechanical filtration
طحال milt
تقلید ، تطبیق با شرایط mimicry
شکل یا الگو morph
لارو پشه mosquito larvae
نگهداری فرزندان و تخم ها در دهان mouth brooder
قارچ دهان mouth fungus
جمع شدن فضولات ماهی در آکواریوم mulm
یک گونه سخت پوست برای تغذیه ماهی ها mysis
N
ناپلی nauplii
کالبد گشایی برای یافتن علت مرگ necropsy
بیماری نئن تترا neon tetra disease
گالن خالص net gallons
نیترات (NO3) nitrate (NO3)
عملکرد باکتری های در چرخه نیتروژن nitrification
باکتری های اکسید کننده آمونیاک nitrifier
نیتریت (NO2) nitrite (NO2)
باکتری های مولد نیتریت به نیترات Nitrobactor
نیتروژن nitrogen
چرخه نیتروژن nitrogen cycle
باکتری های مولد آمونیاک به نیتریت Nitrosomonas
شبانه nocturnal
نام نوعی سیچلاید nuchal hump
O
جانور همه چیز خوار omnivore
عامل بیماری ولوت Oodinium
نوعی سرپوش opercle
سرپوش operculum
راسته order
زباله های آلی organic waste
اسمزیس osmosis
تخم گذار oviparous
تخم ریز ovipositor
اکسیژن oxygen
ازن (O3) ozone (O3)
دستگاه تولید کننده ازن ozonizer
P
زوج باله paired fins
تک یاخته ای به نام پارامسی paramecia
انگل parasite
ذغال سنگ نارس peat
باله های سینه ای pectoral fin
به شکل گلوله pellets
باله شکمی pelvic fin
اسیدیته pH
ترکیب مواد به کمک نور photosynthesis
ماهیانی که بر روی گیاهان  تخم ریزی می کنند plant spawners
بیماری ترکیدن چشم popeye
قدرت فیلتر power filter
قطعه ای برای تصویه آب در فیلتر شنی power head
جمع کننده پروتئین protein skimmer
Q
آکواریوم قرنطینه quarantine tank
R
مخزن پرورش rearing tank
به روش اسمز معکوس (R / O) reverse osmosis (R/O)
روتریفر rotifers
مواد خوراکی زبر roughage
ریشه‌ هوایی‌ runners
S
شوری salinity
نمک salts
میزان scales
کسب کردن schooling
نام علمی scientific name
ماهی فصلی seasonal fish
عفونت خون  septicemia
سیفون siphon
آب سبک soft water
تخم ریزی spawning
ریتم تخم ریزی spawning rhythm
بستر تخم ریزی spawning substrate
مخزن تخم ریزی spawning tank
گونه species
مخزن گونه species tank
وزن مخصوص specific gravity
فیلتر اسفنجی sponge filter
لایه ، بستر آکواریوم substrate
سولفات sulfates
کیسه هوای ماهی مثانه هوایی swim bladder
شنا ی آزاد swimming free
T
واحد طبقه بندی گیاهی یا جانوری taxon
طبقه بندی taxonomy
ترمینال تقسیم هوا terminal
زهرابه ، سم toxin
ردیابی عناصر trace elements
نوعی فیلتر آب مناسب برای باکتری های شوره ساز trickle filter
گرمسیری tropical
توبیفکس tubifex
حجم معاملات turnover
U
اشعه ماوراء بنفش (UV)  ultraviolet (UV) light
فیلتر زیر شن (UGF) under gravel filter (UGF)
UV استریلایزر UV Sterilizer
V
باله های شکمی ventral fins
دستگاهی برای تزریق گاز به جریان آب venturi
بچه زا viviparous
W
تغییر یا تعویض آب water change
شیمی آب water chemistry
گردش آب water turnover
موج ساز wave maker
فیلتر مرطوب / خشک wet/dry filter
Y
کیسه زرده در لارو ماهی yolk sac
Z
جانور ریز شناور بر سطح دریا zooplankton

  • ۶۲۵
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
سایت جامع ماهیان زینتی بر این باور است که تبادل اطلاعات بین دانشگاه ، تولید کننده و بازار مصرف می تواند در رونق صنعت پر سود پرورش و تکثیر ماهیان زینتی نقش مفیدی را ایفا نماید. این سایت از سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرده و به تازگی به فضای سایت بیان منتقل شده است
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آدرس تلگرام سايت آدرس اينستاگرام سايت آدرس آپارات سايت

Designed By Erfan استفاده از مطالب سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي باشد Powered by Bayan